DE · EN · FR · NL vrijdag, 18. jun 2021
AGB

Pflichtinformation nach der Verordnung (EU) Nr. 524/2013 des Europäischen Parlaments und Rats:

Link zur Homepage der Stelle für die Online-Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten der Europäischen Kommission: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ - weiterführende Informationen stehen Ihnen dort voraussichtlich ab dem 15.02.2016 zur Verfügung. Für erste Fragen zu einer möglichen Streitschlichtung stehen wir Ihnen unter info@excellence-hotels.com zur Verfügung.

Algemene voorwaarden voor de overeenkomsten inzake
hotelaccommodatie voor Excellence Hotels SA

I. Toepassingsgebied

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomsten voor hotelkamers en op andere door het hotel (hierna "het Hotel" genoemd) geleverde klantendiensten.

2. Voor de onderaanbesteding of onderverhuring van de kamers, evenals voor het gebruik ervan voor andere doeleinden dan accommodatie, is een voorafgaande toestemming van het hotel vereist.

3. De klanten zijn consumenten, ondernemingen of handelsvennootschappen.

II. Overeenkomst, overeenkomstsluitende partijen, en termijnen

1. Het contract is geldig zodra het Hotel het verzoek van de klant aanvaard heeft.

Indien het Hotel een eindbod doet aan de klant, treedt de overeenkomst in werking zodra de klant het aanbod van het Hotel aanvaard heeft, zonder dat een schriftelijke bevestiging van de kamer door het Hotel noodzakelijk is.

2. De overeenkomstsluitende partijen zijn het Hotel en de klant. Indien een derde partij een reservatie maakt in naam van een klant, zijn de klant en de derde partij hoofdelijk aansprakelijk ten opzichte van het Hotel voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, voor zover de klant het Hotel hiervoor een verklaring in de voorgeschreven vorm levert.

3. Iedere klacht moet door de klant of door een derde partij in zijn naam worden meegedeeld aan het Hotel, binnen de 6 maanden, op straffe van verval, vanaf de kennisneming van de wraking of niet-naleving die het Hotel verweten wordt.

De klant of derde partij moet een bewijs leveren van de kennisname.

Er wordt dus uitdrukkelijk overeengekomen dat de klant of derde partij die in zijn naam handelt zich niet meer kunnen beroepen op een klacht tegen het Hotel, wanneer de vervaltermijn van 6 maanden verstreken is.

III. Diensten, tarieven, betaling, betalingsachterstanden

1. Het hotel is verplicht om de door de klant gereserveerde kamers ter beschikking te stellen en om de overeengekomen diensten uit te voeren.

2. De klant is verplicht om de met het Hotel overeengekomen prijs voor het huren van een kamer en voor alle andere diensten waarop hij een beroep gedaan heeft te betalen. Dit omvat eveneens de diensten en uitgaven die het Hotel op zijn verzoek uitvoert voor derde partijen.

3. De overeengekomen prijzen omvatten eveneens de omzetbelasting aan het wettelijke percentage. Indien de periode tussen het afsluiten van de overeenkomst en de uitvoering ervan meer dan 4 maanden bedraagt, en indien de prijs die het Hotel voor haar diensten aanrekent

gestegen is, kan de in de overeenkomst vastgelegde prijs eveneens proportioneel verhoogd worden, maar niet meer dan 5%.

4. De prijzen kunnen eveneens worden aangepast indien de klant wenst om later het aantal gereserveerde kamers, de gevraagde diensten of de lengte van het verblijf te wijzigen, mits het Hotel hiermee akkoord gaat.

5. De facturen van het Hotel waarop geen vervaldatum staat, zijn volledig betaalbaar binnen de 10 kalenderdagen volgend op de ontvangst van de factuur. Het hotel is bevoegd om de openstaande betalingen op gelijk welk ogenblik op te vragen, en om de onmiddellijke betaling ervan te eisen. In geval van te late betaling heeft het Hotel het recht om de overeengekomen achterstalligheidsinteresten van 8 % per maand op te eisen, totdat het volledige aan het Hotel verschuldigde bedrag is afbetaald, zonder dat een voorafgaande aangetekende ingebrekestelling noodzakelijk is.

Het Hotel zal in geval van te late betaling bovendien een bedrag van 5 € per verstuurde herinnering vragen.

Het Hotel heeft eveneens het recht om een forfaitaire schadevergoeding bij wijze van boetebeding te eisen, ten belope van 30 % van het onafgehandelde hoofdbedrag en met een minimum van 50 €. Het boetebeding is zelfs zonder ingebrekestelling per aangetekende brief aan de klant of aan de derde partij verschuldigd.

6. Wanneer het contract is afgesloten overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor vakantiearrangementen, is het Hotel bevoegd om een gepast voorschot of een betalingsgarantie te vragen. Het bedrag van het voorschot en de betalingstermijnen zullen schriftelijk in de overeenkomst worden vastgesteld.

IV. Intrekking door de klant (contraopdracht of annulering) / het niet gebruiken van de diensten van het Hotel (niet komen)

1. Het Hotel geeft de klant het recht om de overeenkomst op ieder ogenblik te annuleren. De volgende clausules zijn dan van toepassing:

a) Indien de klant een reservering gekozen heeft die niet gewijzigd of geannuleerd kan worden, en indien hij op het ogenblik van de reservatie aanvaard heeft dat het hele bedrag van zijn verblijf zou worden ingehouden (van zijn creditcard), zal dat bedrag hem niet worden terugbetaald.

b) Indien de klant zijn reservatie annuleert, heeft het Hotel het recht op een gepaste schadevergoeding.

Het hotel heeft de onbeperkte keuze om:

- ofwel om een forfaitair bedrag af te houden in de plaats van het werkelijke verlies te berekenen. In dat geval bedraagt het forfaitaire schadebedrag bij wijze van boetebeding 90 % van de in het contract overeengekomen prijs voor de overnachtingen met of zonder ontbijt, en 70 % van de in het contract overeengekomen prijs voor overnachtingen in halfpension en 60 % van de in het contract overeengekomen prijs voor overnachtingen in vol pension;

- ofwel om de reële verliezen te berekenen, waarbij het maximumbedrag van de schadevergoeding gelijk is aan de in het contract overeengekomen prijs voor de

diensten die het Hotel moest leveren, verminderd met het bedrag van de kosten die het Hotel niet moest maken en het bedrag dat het Hotel ontving door op een andere manier gebruik te maken van deze diensten;

2. De hierboven aangehaalde modaliteiten zijn van toepassing indien de klant geen gebruik maakt van de gereserveerde kamer of diensten zonder het Hotel hier tijdig van op de hoogte gebracht is (en als hij dus niet komt).

3. Het Hotel heeft niet het recht om de voormelde schadevergoedingen te eisen indien hij de klant in het contract de optie verleent om het contract binnen een vastgestelde termijn op te zeggen zonder dat hij hier sancties of andere wettelijke gevolgen van ondervindt. De datum waarop het Hotel de intrekking ontvangt is bepalend om te beoordelen of de intrekking of de opzeg van de overeenkomst binnen de overeengekomen termijn bij het Hotel is aangekomen. Het bewijs van de ontvangstdatum kan met alle middelen gebeuren. De klant moet schriftelijk meedelen dat hij van plan is om zijn reservatie in te trekken.

V. Intrekking door het Hotel

1. Voor zover in een geschreven akkoord bepaald wordt dat de klant het recht heeft om binnen een vastgestelde termijn zijn reservatie in te trekken zonder dat hij verplicht is om een schadevergoeding te betalen, conform artikel IV-3, heeft ook het Hotel de toestemming om de reservatie binnen dezelfde periode zonder schadevergoeding in te trekken, indien zij de verzoeken van andere klanten moet behandelen voor per contract gereserveerde kamers, en indien de klant geen afstand doet van zijn recht op intrekking wanneer hij gecontacteerd wordt door het Hotel.

2. Het Hotel heeft eveneens de toestemming om de overeenkomst op te zeggen indien het in artikel III-6. overeengekomen of gevraagde voorschot niet betaald werd, zelfs niet na afloop van gepaste door het Hotel vastgestelde respijtdagen.

3. In uitzonderlijke gevallen heeft het Hotel bovendien de toestemming om het contract zonder schadevergoedingsverplichting op te zeggen, indien dit gerechtvaardigd is door gegronde redenen, en meer bepaald:

- in geval van overmacht of andere omstandigheden waardoor het buiten de wil van het Hotel om onmogelijk is om de overeenkomst uit te voeren;

- indien de kamers gereserveerd zijn op basis van een bedrieglijke of misleidende omschrijving van essentiële feiten (bv. betreffende de klant of het doel);

- indien het Hotel goede redenen heeft om te geloven dat het gebruik van de diensten van het Hotel nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor het goede verloop van de activiteiten van het Hotel, of voor de veiligheid of reputatie van het Hotel in de ogen van het publiek, en dit buiten de wil of invloed van de Hotelorganisatie;

- indien artikel I-2 overtreden wordt;

VI. Voorbereiding, ter beschikking stelling en vertrek uit de hotelkamer

1. De klant heeft niet het recht om te vragen om bepaalde kamers voor hem klaar te maken.

2. De gereserveerde kamers worden op de overeengekomen dag van aankomst ten vroegste om 15 uur ter beschikking van de klant gesteld. De klant heeft niet het recht om te vragen om de kamers vroeger dan overeengekomen klaar te maken.

3. Op de voorziene vertrekdatum moeten de kamers ten laatste om elf uur verlaten worden en weer ter beschikking van het Hotel zijn. Indien de kamer te laat vrij is, heeft het Hotel het recht om het gebruik ervan te factureren aan 50 % indien men tot 18 uur langer dan de contractperiode blijft, en aan 100 % vanaf meer dan 18 uur.

Bovendien behoudt het Hotel zich het recht om bewijzen op te maken en om een hoger percentage schadevergoeding aan te rekenen.

VII. Verantwoordelijkheid van het Hotel

1. Het Hotel is verantwoordelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, en is verplicht om zorg te dragen zoals verwacht kan worden van een voorzichtige en oplettende handelaar. Iedere vordering tot schadeloosstelling die door een klant of derde partij in zijn naam wordt ingesteld, zal niet worden ingevolgd, met uitzondering van vorderingen tot schadeloosstelling die voortvloeien uit een overlijden, lichamelijke letsels of schade aan de gezondheid, indien het Hotel gereageerd heeft in strijd met haar verplichtingen, of bij andere schade waaronder een nalatigheid of een vooropgezette niet-naleving van haar taken, ofwel een nalatigheid of een vooropgezette niet-naleving van haar contractuele verplichtingen.

Een niet-naleving door een wettelijke vertegenwoordiger of medewerker wordt gelijkgesteld aan een niet-naleving door het Hotel zelf. Indien er fouten of leemten zijn in de door het Hotel geleverde diensten, zal het Hotel al het mogelijke doen om ze recht te zetten, indien de klant het Hotel tijdig op de hoogte brengt van zijn bezwaren. De klant is verplicht om een redelijke inspanning te doen om iedere fout recht te zetten of om ieder verlies of schade te minimaliseren, en om elke fout of schade onmiddellijk mee te delen aan het Hotel. Ook moet de klant tijdig waarschuwen voor een kans op ernstige schade of verlies.

2. De klant is verplicht om alle kostbaarheden, materiële en/of immateriële voorwerpen die hij naar het Hotel meebrengt op te sluiten in de kluizen die in de hotelkamers ter beschikking staan. Deze verplichting van de klant is uitdrukkelijk gericht op contant geld, effecten, aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, enz.

Op uitdrukkelijke voorwaarde dat de klant het voorgaande punt 2 heeft nageleefd, is het Hotel overeenkomstig het gemeen recht aansprakelijk tot een bedrag van 1.000 €

Iedere klacht wordt als nietig en onbestaand beschouwd indien de klant het verlies, de vernietiging of schade niet onmiddellijk na de vaststelling doorgeeft aan het Hotel, onverminderd de voormelde bepalingen onder punt 1.

3. De klant kan beschikken over een parkeerplaats in de garage of parking van het Hotel, maar dit houdt geen overeenkomst inzake de bewaking van het voertuig in, zelfs als hij voor de parking betaalt. Het Hotel wijst iedere verantwoordelijkheid met betrekking tot diefstal, verlies of schade aan de voertuigen die op de eigendom van het Hotel geparkeerd zijn of hun inhoud af.

Dit is ook van toepassing op de medewerkers van het Hotel, onverminderd de bovenvermelde bepalingen onder punt 1 die verwijzen naar de uitgebreide verantwoordelijkheden van het Hotel.

4. De wekopdrachten zullen nauwkeurig worden uitgevoerd. Berichten, briefwisselingen en het versturen van commerciële monsters voor klanten zullen eveneens zorgvuldig behandeld

worden. Het Hotel verplicht zich om deze voorwerpen te versturen of om ze (in het Hotel) te bewaren, of om ze indien gewenst en mits betaling te versturen. De bovenvermelde voorwaarden van 1. zinnen 2-5 zijn van toepassing.

VIII. Eindbepalingen

1. Iedere wijziging of aanvulling aan deze overeenkomst, dit voorstel of de Voorwaarden betreffende het verblijf in het Hotel, moet schriftelijk gebeuren en moet medeondertekend zijn door het Hotel. Iedere unilaterale wijziging of aanvulling van de klant wordt als nietig en onbestaand beschouwd.

2. De overeenkomst en de betaling worden uitgevoerd aan de directie van het Hotel.

3. De contractuele relaties tussen de partijen worden door het Luxemburgserecht geregeld.

De partijen komen uitdrukkelijk overeen om de exclusieve bevoegdheid toe te kennen aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Diekirch, om kennis te nemen van de geschillen die voorwaarden uit de uitoefening en interpretatie van de verblijfsovereenkomst en de algemene voorwaarden ervan.

4. Indien individuele clausules van deze voorwaarden betreffende het verblijf in het Hotel zonder gevolg blijken of nietig en onbestaand worden, blijven de andere clausules geldig en van kracht. Verder zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

Print page  ·  Print as PDF  ·  Send Email